Valg til skolebestyrelse

Hvem må stemme?

Alle, der har forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen på tidspunktet for valgets afholdelse, kan stemme til valget og være kandidater til dette.

Ansatte ved skolen kan ikke vælges, men har, hvis de har børn indskrevet, stemmeret.

Plejeforældre og stedforældre m.v. kan i visse tilfælde tillægges valgret og valgbarhed hvis de fremsætter ønske til skolens leder om dette.

Valglisten

For at stemme ved valget skal man være optaget på valglisten. Er man i tvivl, hvorvidt man er på listen, kan der rettes henvendelse til skolen. Hvornår, der kan rettes henvendelse, kan ses på egen skoles hjemmeside.

Orienterende møder

Før valget kan der afholdes orienterende møder ved den enkelte skole. Ved disse møder kan man høre nærmere om skolebestyrelsernes arbejde og reglerne omkring kandidatopstilling.

Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, på valgmødet eller senest den 10. dag efter valgmødet.

Skolerne offentliggør på deres egen hjemmeside hvor og hvornår orienterende møde afholdes.

Valget

Regler er, såfremt der skal være kampvalg:

Afstemningen sker ved brevafstemning eller via intra.

Når der skal vælges 5 eller 7 forældrerepræsentanter (ordinære valg), skal der ved afstemningen stemmes på op til 4 forskellige kandidater. Skal der vælges et andet antal medlemmer (hvor der er forskudt valg), stemmes der på op til 1 person mindre end der skal vælges.

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

På skolerne

Hold øje med din skoles hjemmeside/intra, hvor der vil komme meget mere information om skolebestyrelsesvalget på din skole.

Senest opdateret 09-03-2022

Kontaktinfo

Undervisning
Asylgade 30
7700 Thisted