Frivillighed

Senest opdateret 24-02-2023

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Du kan få tilskud til frivilligt socialt arbejde, hvis det frivillige arbejde bliver udført af en frivillighedsorganisation eller en forening, som har en bestyrelse, et regnskab og på tilstrækkelig faglig baggrund kan garantere for kvaliteten af arbejdet.

Økonomisk støtte kan i princippet søges til alle områder indenfor frivillighedsarbejdet på det sociale område. Social- og Seniorudvalget har vedtaget retningslinjer for behandling af ansøgninger – se retningslinjerne her.

Ansøgningspuljen til hele året er på godt 2 mio. kr., hvoraf der er indgået forhåndsreservationsaftaler med nogle enkelte foreninger/organisationer.

Der er tre ansøgningsrunder om året:

 • 1. ansøgningsrunde:
  Efter forudgående annoncering i oktober måned på Thisted Kommunes hjemmeside, tages der i december stilling til uddeling af cirka 2/3 af Thisted Kommunes budgetbeløb til frivilligt socialt arbejde. Ansøgninger modtaget før den 1. november tages med i denne vurdering. Ved denne fremgangsmåde sikres det, at frivillige organisationer, som har udgifter, der har karakter af egentlig drift, forud for budgetåret kender det økonomiske grundlag for det kommende års drift, eksempelvis til dækning af lokaleudgifter og lønninger. Bevilgede beløb overføres først i januar måned, så de automatisk indgår i foreningernes regnskabsår.

 • 2. ansøgningsrunde:
  Efter forudgående annoncering på Thisted Kommunes hjemmeside i februar måned, tages der i marts/april stilling til uddeling af en del af det resterende budgetbeløb. Ansøgninger modtaget før den 1. marts medtages i denne vurdering.

 • 3. ansøgningsrunde:
  Efter forudgående annoncering på Thisted Kommunes hjemmeside i juni måned, tages der september stilling til uddeling af den sidste del af budgetbeløbet. Ansøgninger modtaget før den 1. august medtages i denne vurdering.

Ansøgninger fra nystartede foreninger og nye væsentlige tiltag vil – uanset ovenstående ansøgningsfrister – løbende blive forelagt Social- og Seniorudvalget til afgørelse.

Du søger her – eller ved at trykke på linket i selvbetjeningskassen.

Vær opmærksom på:

 • at ansøgningsskemaet, som har været anvendt tidligere år, derfor ikke vil kunne anvendes til at søge tilskud
 • at fysisk afleverede ansøgningsskemaer og bilag eller fremsendt på mail derfor heller ikke modtages

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde kræver, at I som forening har et cvr.nr. med tilhørende NEM-konto jf. lov om offentlige betalinger m.v. samt et NEM-ID nøglekort med tilhørende digital postkasse. Du kan hente hjælp på hjemmesiden hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde til at få dette gjort, se følgende link: Sådan registrerer I foreningen

Lovgivningen foreskriver, at bevilgede tilskud udbetales til foreningens cvr.nr., hvilket bevirker, at nogle enkelte lokalforeninger uden selvstændigt cvr.nr. får hovedorganisationen til at ansøge på deres vegne, således hovedorganisationen kan udbetale det bevilgede tilskud til lokalforeningen.

I sådanne tilfælde skal følgende fremgå under ansøgningens respektive spørgsmål:

 • lokalforeningens budget- og regnskabsmateriale, ikke hovedorganisationens
 • lokalforeningens aktivitet, ikke hovedorganisationens
 • hvordan lokalforeningens frivillige bidrager til aktiviteten, ikke hvordan hovedorganisationens frivillige gør det
 • hvordan lokalforeningen gør opmærksom på aktiviteten over for brugere og samarbejdspartnere, ikke hvordan hovedorganisationen gør det

Der skal aflægges regnskab og evaluering for de tildelte midler – dette sker online. Hvis hele tilskuddet ikke bruges, kan resterende midler overføres til næste år, hvis de anvendes til samme formål som oprindeligt ansøgt om. I april måned er der frist for regnskab og evaluering for midler tildelt i forrige år.

Følgende link skal anvendes ved aflæggelse af regnskab og evaluering: Regnskab og evaluering

Kommunen vil senest 1 måned før fristens udløb sende påmindelse ud til dem, som har modtaget tilskud.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte:

Michelle Strandskov Jacobsen
Udviklingskonsulent i Social- og Seniorsekretariatet
Mail: msja@thisted.dk
Tlf. 23 28 58 96

FrivilligThy

FrivilligThy – Frivilligcenter og Selvhjælp er det lokale frivilligcenter i Thisted Kommune. FrivilligThy understøtter de frivillige sociale foreninger i kommunen, hjælper potentielle frivillige med at finde det rigtige frivilligjob og hjælper borgere med at komme i det rigtige tilbud, hvis de har brug for hjælp – enten i FrivilligThys egne grupper eller i en lokal forening.

Se nærmere på FrivilligThys hjemmeside 

Støtteforeninger på botilbud

Nogle botilbud i Handicap og Socialpsykiatri har en støtteforening tilknyttet. Støtteforeningerne støtter beboerne på det enkelte botilbud. Typen af støtte varierer fra sted til sted, og det kan eksempelvis være afholdelse af aktiviteter eller økonomisk tilskud til at afholde arrangementer.

Du kan læse nærmere om støtteforeningerne på siderne for de botilbud, som har en forening tilknyttet. Se listen over tilbud i Handicap og Socialpsykiatri

Handicap og Socialpsykiatri
Asylgade 30, 7700 Thisted